Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Na Phat B - Na Son- ĐBĐ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0915604293
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG MẦM NON NA PHÁT

Số: … /KH-KTrNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Na Son, ngày 23  tháng  9  năm 2019

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2019 - 2020

I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch

1. Căn cứ pháp lí

Căn cứ Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Hướng dẫn số 430/HD-PGDĐT, ngày 29/8/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019 - 2020;

         Căn cứ vào văn bản số 423/HD-PGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Điện Biên Đông về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường và kế hoạch số 453/KH-PGDĐT ngày 04/9/2019 kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2019-2020.

         Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020

2. Căn cứ vào thực trạng nhà trường

* Quy mô trường lớp:

          - Năm học 2019-2020 nhà trường có tổng số 9 lớp, có 152 học sinh cụ thể:   

                   + 02 nhóm nhà trẻ 24 – 36 tháng: 47 trẻ, nữ: 25.

                   + 06 lớp MG đơn: 98 trẻ, nữ: 40.

                   + 01 lớp MGG:  07 trẻ, nữ: 3

* Cơ sở vật chất: 9 phòng học kiên cố

* Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tổng số: 26 Đ/c, Trong đó:

+ CBQL: 3 Đ/c (Đại học: 03 Đ/c)

 + Giáo viên: 16 Đ/c (Đại học: 05 đ/c; Cao đẳng: 06 đ/c; Trung cấp: 05 đ/c)

+ Nhân viên: 07 Đ/c (Đại học: 01 đ/c; Trung cấp: 2 đ/c; Sơ cấp: 03 đ/c; CQĐT: 01 đ/c)

2.1. Điểm mạnh.

 - Trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của PGD-ĐT huyện Điện Biên Đông.

- 100% số giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên.

- Đội ngũ CBGV-NV trong trường trẻ khỏe nhiệt tình, đoàn kết thống nhất trong mọi lĩnh vực và luôn cố gắng vươn lên, tích cực học hỏi lẫn nhau để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho các lớp 5 tuổi dần đáp ứng đủ nhu cầu tối thiểu dạy và học.

           2.2. Điểm yếu.

- Giáo viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, một số giáo viên chưa chủ động, chưa tự giác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lúng túng khi vận dụng đổi mới phương pháp.

- Nhận thức của người dân còn thấp, đời sống nhân dân còn nghèo dẫn đến công tác xã hội hóa giáo dục đạt kết quả chưa cao.

- 100% trẻ đến lớp là trẻ dân tộc, hạn chế vốn từ phổ thông dẫn đến khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức đặc biệt là trẻ nhà trẻ, trẻ 3 tuổi mới ra lớp lần đầu.

3. Việc phân công nhiệm vụ.

- Ngay từ đầu năm học nhà trường đã căn cứ vào tình hình thực tế về số lượng, chất lượng cán bộ giáo viên nhân viên trong trường có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, từng tổ, từng bộ phận.

II. Nhiệm vụ, nội dung, chỉ tiêu và các biện pháp thực hiện

1. Nhiệm vụ

1.1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra nội bộ; Lựa chọn một số chuyên đề phù hợp, sau kiểm tra xử lý dứt điểm, công khai nhằm tác động tích cực vào công tác giáo dục của nhà trường.

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế đơn thư vượt cấp; thực hiện tích hợp giáo dục phòng chống tham nhũng, lãng phí.

1.2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Thành lập Ban kiểm tra nội bộ nhà trường ngay từ đầu năm học đủ khả năng tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ sát thực tiễn của nhà trường, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Hiệu trưởng, Ban kiểm tra nội bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Đảm bảo đầy đủ các nội dung kiểm tra, thực hiện đúng mục tiêu; tránh hình thức, đối phó, không hiệu quả.

- Ban kiểm tra nội bộ kết hợp chặt chẽ với Ban thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời các nội dung liên quan; kiến nghị với thủ trưởng đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể xử lý dứt điểm sau kiểm tra.

- Đánh giá, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ các kế hoạch trong năm học. Xử lý kết quả, báo cáo đánh giá toàn diện và đúc rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra nội bộ cho những năm tiếp theo.

2. Nội dung kiểm tra

2.1. Kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm của giáo viên (dự giờ, kiểm tra hồ sơ)

a. Nội dung kiểm tra

* Trình độ nghiệp vụ sư phạm

- Trình độ nắm bắt yêu cầu của nội dung, chương trình, kiến thức, kĩ năng, thái độ cần xây dựng cho trẻ.

- Trình độ vận dụng phương pháp giảng dạy, giáo dục.

* Việc thực hiện quy chế chuyên môn:

- Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục.

- Soạn bài, chuẩn bị sử dụng đồ dùng dạy học theo quy định.

- Bảo đảm các hồ sơ chuyên môn theo quy định.

- Tự bồi dưỡng và tham dự các hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ.

* Kết quả giảng dạy – chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ:

- Kết quả dự giờ hoạt động sư phạm của giáo viên.

- Kết quả kiểm tra chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ:

+ Chất lượng chăm sóc: Cân nặng, chiều cao trẻ.

+ Chất lượng giáo dục: 5 lĩnh vực: Phát triển thể chất, Phát triển nhận thức, Phát triển ngôn ngữ, Phát triển thẩm mỹ, Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội.

* Các hoạt động khác:

+ Công tác sử dụng, bảo quản đồ dùng đồ chơi.

+ Công tác chủ nhiệm lớp.

+ Việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào do trường, ngành phát động.

b. Đánh giá xếp loại khi kết thúc kiểm tra

* Đánh giá trình độ nghiệp vụ sư phạm

- Xếp loại trình độ nghiệp vụ sư phạm của giáo viên căn cứ vào kết quả xếp loại các giờ dạy đã được cán bộ kiểm tra dự và rút kinh nghiệm với giáo viên.

* Đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn

- Đánh giá chung việc thực hiện quy chế chuyên môn: Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục; soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học theo quy định; kiểm tra chất lượng chăm sóc – giáo dục học sinh.

* Đánh giá kết quả giảng dạy.

- Việc đánh giá kết quả giảng dạy thông qua đánh giá kết quả kiểm tra khảo sát của cán bộ kiểm tra.

* Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ khác.

- Hiệu trưởng cung cấp cho cán bộ kiểm tra một phiếu đánh giá xếp loại giáo viên về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Công tác chủ nhiệm.

- Thực hiện công tác khác do nhà trường phân công.

2.2. Kiểm tra chuyên đề

* Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch của Ban giám hiệu:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học:

+ Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học, học kỳ và hàng tháng của nhà trường; Việc tổ chức thực hiện kế hoạch thông qua kiểm tra sổ nghị quyết của nhà trường, các tổ và các bộ phận có liên quan.

+ Kiểm tra kế hoạch của hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các tổ chuyên môn về nội dung, kế hoạch chỉ tiêu và các biện pháp thực hiện, tính khả thi, phù hợp thực tiễn của kế hoạch.

- Kiểm tra hoạt động giảng dạy của giáo viên:

+ Tổ chức giảng dạy, học tập, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học.

+ Dự giờ đột xuất tình hình chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học sinh (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận liên quan).

- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên:

+ Kiểm tra và đánh giá xếp loại hồ sơ chuyên môn giáo viên định kì hàng tháng (1 lần/tháng); kiểm tra đột xuất sau kiểm tra có đánh giá xếp loại bằng phiếu.

- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn:

+ Kiểm tra công tác quản lý của tổ trưởng: Nhận thức, vai trò, tác dụng, uy tín, khả năng lãnh đạo chuyên môn…

+ Kiểm tra hồ sơ chuyên môn: Kế hoạch, nghị quyết, biên bản, chất lượng dạy, các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn.

+ Kiểm tra chất lượng dạy - học của tổ chuyên môn: việc thực hiện chương trình, chuẩn bị bài, chất lượng dạy học, việc kiểm tra, đánh giá học sinh, nhóm chuyên môn trong trường.

+ Kiểm tra nền nếp sinh hoạt chuyên môn: soạn bài, dự giờ, giảng mẫu, thao giảng, họp tổ, nhóm,…

+ Kiểm tra kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ văn phòng:

+ Kiểm tra hồ sơ sổ sách, tài sản, trang thiết bị và hiệu quả công việc được giao.

- Kiểm tra chất lượng học tập của học sinh:

+ Kiểm tra chất lượng chăm sóc, chất lượng giáo dục của trẻ: đầu năm, học kì I, học kì II.

+ Kiểm tra toàn diện một lớp hoặc kiểm tra một vấn đề nhằm rút ra kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp, việc giảng dạy của giáo viên.

- Kiểm tra công tác bán trú, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh trường lớp:

+ Xây dựng kế hoạch y tế trường học, các kế hoạch thực hiện triển khai phòng chống các dịch bệnh... các văn bản chỉ đạo của các cấp, sổ kiểm tra sức khỏe giáo viên học sinh, theo dõi khám sức khỏe...

+ Kiểm tra việc chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh ATTPP: Kiểm tra các hợp đồng cam kết cung cấp thực phẩm sạch tươi sống, đảm bảo VSATTP; Đảm bảo chất lượng dinh dưỡng của bữa ăn; Nấu ăn đúng khẩu phần và đúng thời gian quy định; Kiểm tra đồ dùng phục vụ cho việc nuôi dạy bán trú học sinh. Kiểm tra hồ sơ sổ sách kế toán về công tác bán trú; kiểm tra việc thực hiện công khai ở các lớp; kiểm tra giờ hoạt động tổ chức ăn cho trẻ.

3. Chỉ tiêu và biện pháp thực hiện

3.1. Chỉ tiêu:

- Kiểm tra cơ sở vật chất kỹ thuật: 3 lần/năm học.

- Kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm của giáo viên (dự giờ, kiểm tra hồ sơ): Tiến hành kiểm tra toàn diện 35% tổng số cán bộ giáo viên trong năm học.  (Kiểm tra 5 đồng chí).

- Kiểm tra 65% chuyên đề tổng số cán bộ giáo viên trong năm học.

- Kiểm tra hoạt động giảng dạy của giáo viên: kiểm tra đột xuất, định kì hàng tháng.

- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên: kiểm tra đột xuất, định kì hàng tháng (1 lần/tháng).

- Kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn.

- Kiểm tra chất lượng chăm sóc, chất lượng giáo dục trẻ 3 lần/ năm

- Kiểm tra công tác bán trú, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh trường lớp: hàng ngày, định kì hàng tháng.

3.2. Biện pháp thực hiện:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ sát thực tiễn, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục.

- Xây dựng Ban kiểm tra nội bộ nhà trường: Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ do hiệu trưởng làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban. Gồm các thành viên có năng lực, có uy tín, có tinh thần trách nhiệm cao và có bản lĩnh trong quá trình kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên, gồm các thành viên sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thanh Tú

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Dương Thanh Thắm

P.Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3

Lò Thị Linh

P.Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

4

Lường Thị Thảo

CTCĐ

Thành viên

5

Lò Thị Hồng

Tổ trưởng

Thành viên - Thư ký

6

Cà Thị Diên

Tổ trưởng

Thành viên

7

Giàng Thị Đơ

Nhân viên thủ quỹ

Thành viên

8

Trần Thanh Long

Kế toán

Thành viên

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Ban kiểm tra nội bộ phối kết hợp tốt với Ban thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời các nội dung có liên quan; Kiến nghị với thủ trưởng đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể xử lý đúng thẩm quyền và trách nhiệm kết quả kiểm tra, các biểu hiện sai sót, hạn chế để điều chỉnh kịp thời.

- Đánh giá điều chỉnh bổ sung các kế hoạch trong năm học. Xử lý kết quả, báo cáo đánh giá toàn diện và rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra nội bộ.

- Hàng tháng có nhận xét đánh giá về công tác kiểm tra nội bộ, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch cho sát với thực tế. Cuối học kì và cuối năm học có báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trước hội đồng sư phạm nhà trường.

III. Kế hoạch cụ thể

Tháng

Nội dung kiểm tra

Thời gian thực hiện

Phương pháp kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Lực lượng kiểm tra

Kết quả KT

8

- Kiểm tra CSVC, Tài sản, thiết bị.

- Tình hình HS đầu năm, nề nếp học tập

- Trang trí lớp, VS môi trường “Xanh, sạch, đẹp”, “Lớp học thân thiện”, …

Từ ngày 26/8 đến 30/8/2019

Thành lập Ban KT, kiểm tra thực tế

GV chủ nhiệm tại các lớp học.

Ban  kiểm tra

 

9

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch của Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn.                                                     - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

- Kiểm tra chất lượng giáo viên, học sinh đầu năm.

- Kiểm tra công tác duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ MN 5 tuổi.

- Kiểm tra công tác bán trú.

Từ ngày 02/9 đến ngày 27/9/2019

Thành lập Ban KT, kiểm tra thực tế

G V, BGH

 

 

 

Ban  kiểm tra

 

 

 

 

 

10

- Kiểm tra toàn diện 01 đồng chí giáo viên.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

- Kiểm tra công tác bán trú.

Từ ngày 01/10 đến 31/10/2019

Thành lập Ban KT, kiểm tra thực tế

Giáo viên

Ban  kiểm tra

 

 

11

- Kiểm tra hoạt động của các tổ, nhóm chuyên môn, hồ sơ sổ sách giáo viên

- Kiểm tra công tác bán trú.

04/11 đến 29/11/2019

Thành lập ban KT, kiểm tra thực tế

Tổ chuyên môn,

GV

Ban  kiểm tra

 

 

 

12

- Kiểm tra chất lượng giáo viên, HS học kì I, hồ sơ sổ sách giáo viên.

- Kiểm tra công tác tài chính, tài sản, thiết bị, đồ dùng đồ chơi.

- Kiểm tra công tác bán trú.

02/12 đến 27/12/2019

Thành lập ban KT, kiểm tra thực tế

GV, Kế toán

 

Ban  kiểm tra

 

1

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn..

- Kiểm tra công tác bán trú.

01/01 đến 31/01/2020

Thành lập Ban KT, kiểm tra thực tế

GV

 

Ban  kiểm tra

 

2

- Kiểm tra chuyên đề: Hồ sơ, dự giờ giáo viên, vệ sinh, duy trì sĩ số học sinh, công tác bảo quản và sử dụng đồ dùng dạy và học, công tác bán trú...

- Kiểm tra công tác bán trú.

 

03/2 đến 28/02/2020

Thành lập ban KT, kiểm tra thực tế

GV

Ban  kiểm tra

 

3

- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn, hồ sơ sổ sách của giáo viên.

- Kiểm tra công tác bán trú.

02/03 đến 31/03/2020

Thành lập ban KT, kiểm tra thực tế

GV

 

 

Ban  kiểm tra

 

4

- Kiểm tra chất lượng giáo viên, học sinh

- Kiểm tra công tác bán trú.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên.

 

01/04 đến 30/04/2020

Thành lập ban KT, kiểm tra thực tế

 

GV

 

 

Ban  kiểm tra

 

5

- Kiểm tra HSSS giáo viên.

- Kiểm tra công tác bán trú.

- Kiểm tra CSVC, tài sản cuối năm học.

04/05 đến 29/05/2020

Thành lập ban KT, kiểm tra thực tế

GV

Ban  kiểm tra

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thanh Tú

 

 

 

Dương Thanh Thắm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: BGH
Nguồn: MN Na Phát
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết